Reichenow, Dr Anton (1847–1941) German ornithologist.